top of page

תכנית בינוי לשכונת עין התכלת, נתניה

מיקום: שכונת עין התכלת בצפון מערב נתניה.

תוואי שטח: השטח בשיפוע מתון לכיוון מערב (כ-5%).

התכנית:

  • הגדרה של כיכר עירונית במרכז הפרויקט.

  • מתן הנחיות בהירות לטיפול ברחוב המסחרי – קומת הרחוב והארקדה, הממשק עם בנייני המגורים שמעל.

  • הנחיות לגבי חזית חמישית בדגש על גג קומת המסחר.

  • העמדת המבנים והצעה לחצרות הפנימיות במגרשים עתירי יח"ד.

  • קביעת מפלסי 0.00 של המבנים.

 

נתונים כמותיים:

מזמין– חל"ת נתניה, עבור עיריית נתניה.

סטאטוס– התכנית אושרה.

שטח התכנית-  93.6 דונם

שימושים– 687 יח"ד, מוסדות ציבור שכונתיים, מסחר, שצ"פ

צפיפות– נקבעה בתכנית תמ"ל 1010

bottom of page