top of page

נהריה בצבעי הגעתון- תחרות לתכנון שדרות הגעתון, נהריה

הצעה לתכנון מחדש של מרחב נחל הגעתון, מהכניסה לנהריה ועד לשפך הים, במסגרת פומבית דו שלבית לתכנון מרחב נחל געתון בנהריה, המתמקדת בראייה הוליסטית של אגן נחל געתון ובקשר בין הנחל לעיר, יולי 2022. 

הצוות:
אדריכלות ובינוי- מתווה עירוני, אדר' יעל סיון גייסט, אדר' צפנת הרמן ולודמילה מקסימוב

נוף- רם אייזנברג עיצוב סביבה, אדר' נוף רם אייזנברג, אדר' נוף יונתן חבצלת

הידרולוגיה- Rainsource, ראובן ארביב ואורי שפר
תנועה- פאדיה את שריף מהנדסים ויועצים בע"מ, אינג' פאדיה קראקרה זועבי

-------

להחלפה

רעיון מחולל

הפיכת אזור השוק העירוני למרכז קולינרי הכולל שוק, חנויות ועסקים בתחום המזון ומכון לחקלאות עירונית וקיימות יחזק את החזון המוצע לעיר וישתלב בתכניות להתחדשות מרכז העיר הכוללות ציפוף וניצול טוב יותר של הקרקע, תוך עידוד ערוב שימושים. יצירת רשת של "שדות חקלאיים" (הנשענים על רשת הכיכרות והשצ"פים ברחבי מרכז העיר) יעצימו את קריית שמונה כעיר בת קיימא.

להחלפה
להחלפה
bottom of page