top of page

שוק השמונה- תחרות לתכנון השוק העירוני בקרית שמונה

הצעה לתכנון מתחם שוק קרית שמונה החדש, במסגרת תחרות של "התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל" ועיריית קריית שמונה, נובמבר 2021. ההצעה הגיעה למקום השני בשלב הסופי של התחרות.

רעיון מחולל

הפיכת אזור השוק העירוני למרכז קולינרי הכולל שוק, חנויות ועסקים בתחום המזון ומכון לחקלאות עירונית וקיימות יחזק את החזון המוצע לעיר וישתלב בתכניות להתחדשות מרכז העיר הכוללות ציפוף וניצול טוב יותר של הקרקע, תוך עידוד ערוב שימושים. יצירת רשת של "שדות חקלאיים" (הנשענים על רשת הכיכרות והשצ"פים ברחבי מרכז העיר) יעצימו את קריית שמונה כעיר בת קיימא.

לוגו תחרות שוק שמונה
פוסטר תחרות שוק שמונה 1
פוסטר תחרות שוק שמונה 2
bottom of page