top of page

תכנון מתארי שכונה דרומית בשעב 

מיקום: השכונה הדרומית בשעב יישוב בגוש משגב.

השכונה צמודה ליישוב הוותיק מצד דרום ונמצאת על דופן ההר מעליו.

הקו הכחול של התכנית כולל את שלבים ב' ו-ג' מתכנית המתאר, שבהם תוכננו כ-700 יח"ד.

 

טופוגרפיה ותוואי שטח: השטח עליו מתוכננת השכונה נמצא בשיפועים של בין 10%-30%, הנקודה הגבוהה נמצאת בחלק המזרחי ומשם הגובה יורד בשיפוע לכיוון מערב.

 

הרעיון התכנוני:

  • שכונה שבמרכזה רחוב מסחרי והוא מהווה את עמוד השדרה שלה.

  • מערך רחובות ומשעולים המאפשרים הליכה ברגל ואף רכיבה על אופניים.

  • עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.

  • פיזור מוסדות ציבור ושטחים פתוחים למתן שירות מיטבי קרוב לבית.

  • התאמת הבינוי לטופוגרפיה כדי לחסוך בחפירה ומילוי עבור הדרכים והמגרשים.

  • חיבור לישוב הוותיק להולכי רגל ולמכוניות.

 

התכנון המוצע: מציאת תוואי שטח שיאפשר רחוב בשיפוע של כ-5%. נבדקו מספר כיוונים לתוואי הרחוב הראשי ובסופו של דבר נבחר תוואי שבו הרחוב משנה כיוון כדי להתאים לטופוגרפיה ולאפשר מקטע ארוך יחסית המתאים למסחר ולהליכה רגלית.

נתונים כמותיים:

מזמין– משרד הבינוי והשיכון מחוז חיפה

סטאטוס- התכנית אושרה.

שטח התכנית-  244 דונם

שימושים– 648 יח"ד, מוסדות ציבור שכונתיים וישוביים, מסחר, תעסוקה, שצ"פ שכונתיים ומרכז ספורט יישובי.

צפיפות נטו- 5.86 יח"ד לדונם

צפיפות ברוטו– 2.66 יח"ד לדונם

תשריט שעב
bottom of page