top of page

תכנית להרחבת מושב אליקים

מיקום: צמוד ליישוב בדרום מזרח, מעבר לערוץ ניקוז.

טופוגרפיה ותוואי שטח: האזור ההרחבה ממוקם על שיפוע מתון עד 20%, ומגיע לנחל המהווה ערוץ ניקוז ראשי.

הרעיון התכנוני:

  • שימוש בנחל כהזדמנות לפארק לינארי שיחבר בין היישוב הוותיק להרחבה.

  • תכנון מערך רחובות בתוואי קווי הגובה ליצירת מערך תנועה נוח גם להולכי רגל.

  • רחובות משולבים ברוחב משתנה המכילים מסעה, מדרכות, חניות, שבילים וגינון במפלסים שונים.

  • תמהיל דגמי בינוי וצפיפויות

  • חניה מחוץ למגרשים כדי לא לחצות מדרכות ושבילים.

נתונים כמותיים:

מזמין– משרד הבינוי והשיכון מחוז חיפה

סטאטוס– חלופה נבחרת

שטח התכנית-  233 דונם.

שימושים– 150-200 יח"ד, מוסדות ציבור שכונתיים, מסחר, תעסוקה, שצ"פ. 

צפיפות– עדיין לא ידוע מה מכסת יח"ד המיועדת לאליקים.

bottom of page