top of page

תכנון מתארי במג'דל שמס

מיקום: שכונה חדשה במג'דל שמס.

השכונה נמצאת מערבית ליישוב, מעבר לכביש 98, בשטח המועצה האזורית גולן.

 

טופוגרפיה ותוואי שטח: אזור השכונה נמצא סמוך לערוץ נחל חזורי על מדרון החרמון. השיפועים באזור הם בין 10%-40%.

 

הרעיון התכנוני:

  • תכנון שדרה מסחרית מרכזית בשיפוע מתון יחסית.

  • תכנון מערך רחובות ומשעולים ירוקים בשיפועים שיאפשרו הליכה ברגל.

  • ערוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה ותיירות.

  • פיזור מוסדות ציבור ושטחים פתוחים למתן שירות מיטבי קרוב לבית.

  • התאמת הרחובות והבינוי לטופוגרפיה כדי לחסוך בחפירה ומילוי.

 

התכנון המוצע: שדרה מרכזית היורדת בשיפוע מתון דרך רחוב מסחרי, פארק מרכזי יישובי ורחוב מסחרי מתון עד לאזור תיירות הנשקף לעין קניה. תמהיל של פתרונות דיור במגרשים בשטח של 660 ועד מגרשים של 2 דונם.

האתגר– ליצר שכונה להולכי רגל ע"י יצירת מערך שבילים להולכי רגל ברחובות ובמשעולים בטופוגרפיה שבה הפרשים של כ-100 מ' בין הנקודה הנמוכה לגבוהה.
 

נתונים כמותיים:

מזמין– מועצה מקומית מג'דל שמס

סטאטוס- התכנית אושרה בוועדה מקומית גולן והוגשה לתנאי סף.

שטח התכנית-  950 דונם, שטח מיועד לתכנון: 566 דונם

שימושים– 1,148 יח"ד, מוסדות ציבור שכונתיים וישוביים, מסחר, תעסוקה, תיירות, שצ"פ ומרכז ספורט יישובי.

צפיפות נטו– 6.4 יח"ד לדונם

צפיפות ברוטו– 2.03 יח"ד לדונם

bottom of page