top of page

תכנית להרחבת קיבוץ מירב

תכנית מתאר מקומית ותכנית בינוי להרחבת קיבוץ מירב, הכוללת תוספת של כ-240 יחידות דיור ושימושים ציבוריים בתנאי טופוגרפיה תלולים על הגלבוע.

הרחבת הקיבוץ היה מבוסס על פי עקרונות תכנון בר-קיימא והוכן בהליך של שיתוף ציבור.

מיקום: הרחבה של קיבוץ מירב בגלבוע.

השכונה "עוטפת" את היישוב הקיים מצד מזרח דרום ודרום מערב.

טופוגרפיה ותוואי שטח: אזור ההרחבה נמצא על מדרון הר עמינדב שבגלבוע. השיפועים באזור הם בין 10%-30%.

הרעיון התכנוני:

  • תכנון מערך רחובות ומשעולים ירוקים בשיפועים שיאפשרו הליכה ברגל לתושבים שומרי שבת.

  • התאמת הרחובות והבינוי לטופוגרפיה כדי לחסוך בחפירה ומילוי.

  • חיבור לישוב הוותיק והשתלבות בו.

התכנון המוצע:

  • תמהיל של פתרונות דיור: מגרשים דו משפחתיים, תלת משפחתיים ומתחמים קיבוציים לכ-20 יח"ד.

  • חניה מחוץ למגרשים לאורך הרחובות.

  • רחובות "ירוקים" ברוחב משתנה המכילים מסעה, מדרכות, חניות, שבילים וגינון במפלסים שונים.

נתונים כמותיים:

מזמין– משרד הבינוי והשיכון מחוז צפון

סטאטוס- התכנית אושרה.

שטח התכנית-  387.5 דונם, שטח התוספת: 178.3 דונם

שימושים– 203 יח"ד, מוסדות ציבור, מסחר, תיירות, שצ"פ ומרכז ספורט לגלבוע.

צפיפות נטו– 3.46 יח"ד לדונם

צפיפות ברוטו– 1.36 יח"ד לדונם

תב"ע הרחבת קיבוץ מירב
הרחבה קיבוץ מירב 1
הרחבה קיבוץ מירב 2
הרחבה קיבוץ מירב 3
תב"ע הרחבת קיבוץ מירב
מודל גושי הרחבת קיבוץ מירב
bottom of page